CONGRAD Projektni sastanak u Budvi

24 Jun 2013 - 27 Jun 2013

CONGRAD projektnom sastanku organizovanom od strane predstavnika Univerziteta u Crnoj Gori (Crna Gora), prisustvovalo je 29 predstavnika iz svih CONGRAD partnerskih institucija. Osnovni cilj CONGRAD radionice “Retrospektiva terenskog rada” bila je razmena iskustava stečenih tokom terenskog rada prvog istraživanja o diplomiranim studentima i diskusija o ishodima CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima do sada. Učesnici su učestvovali u radionicama koje su se sastojale od sesija radnih grupa, zajedničkih diskusija i individualnih konsultacija. Pored radionica održan je i četvrti sastanak CONGRAD Upravnog odbora.

Period terenskog rada u okviru CONGRAD istraživanja o diplomiranim studentima je bio veoma uspešan. Više od 13000 ispitanika popunilo je CONGRAD upitnik. Tokom radionice diskutovane su procedure i mere za unapređenje istih na osnovu primera dobre prakse. Partneri su ocenili da su predložene procedure za terenski rad bile veoma efikasne te su ih pratili u potpunosti. Predstojeće projektne aktivnosti uključuju čišćenje baze podataka i analizu podataka i njih će sprovoditi CONGRAD Analitički tim. Uporedo sa ovim aktivnostima, eksterna evaluacija CONGRAD projekta će biti sprovedena od strane Mateje Melnik i Samo Pavlina (Univerzitet u Ljubljani).